ANBI

Because Education Matters

Stichting Maanda is ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van de oprichters en geïnspireerd door de millennium doelstelling:

“In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen.”

Om die reden maakt de Stichting zich hard om de faciliteiten voor onderwijs, in de breedste zin, te realiseren.

Doel van Stichting Maanda

Het leveren van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan 5 scholen in Mapanza in Zambia, ter bevordering van het perspectief van de kinderen in dit landelijk gebied zodat zij betere kansen krijgen voor hun toekomst.

ANBI Status

De werkzaamheden van Stichting Maanda, de toekomstig plannen inclusief de financiële planning zijn opgesteld en gepubliceerd in een beleidsplan. Op deze pagina geven we een beknopte weergave van het beleidsplan, hierin geven we inzicht in de manier waarop we het werk uitvoeren om de gestelde doelstelling te bereiken.

Je kunt hier het hele Beleidsplan lezen.

Het plan bevat een meerjarig beleidsplan 2015 -2020 en het geeft inzicht in:

  • het werk dat Stichting Maanda doet;
  • de manier waarop de stichting geld werft;
  • het beheer van het vermogen van de stichting;
  • de besteding van het vermogen van de stichting

Met deze informatie sluit Stichting Maanda aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onderstaande gegevens zijn opgenomen voor de belastingdienst ter verantwoording van de ANBI status:

1. Naam van de organisatie
Stichting Maanda

2. RSIN nummer /  KVK Nummer
RSIN nummer: 820910557
KvK nummer:  08200416

3. Internet adres
http://www.maanda.nl

4. Postadres
Postadres
Stichting Maanda
Roelofsbeldstraat 34
Deventer 7413RV

Bezoekadres
Roelofsbeldstraat 34
Deventer 7413RV (Alleen op afspraak)

Email: info@maanda.nl
Telefoonnummer: 0657012225

5. Beleidsdoelstelling

Stichting Maanda hecht veel waarde aan goede contacten met de gemeenschap in Maanda. De activiteiten worden gerealiseerd in goed samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Zambia. De school, de locale overheid en de vereniging van ouders en school bestuur, geven aan wat hun plannen zijn, wanneer deze passende zijn binnen de gestelde organisatie doelstellingen, helpt Stichting Maanda in de realisatie van de plannen.

6. Statutaire bestuurders
Bestuur Stichting Maanda:
Voorzitter: Karin Hommels
Secretaris: Pamela van den Berg
Penningmeester: Brite Apuleni

7. Beloningsbeleid
Het Bestuur van Stichting Maanda bestaat uit 3 statutair leden.
De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet.
De enige daadwerkelijke kosten van de Stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de Stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren.

8. Vermogensopbouw en beheer
Stichting Maanda verricht fondsenwervende activiteiten teneinde de (lopende) projecten te financieren. Doordat er geen sprake is van enige vorm van vermogensopbouw, is daar ook geen zekerheid dat op de langere termijn de stichting in staat zou zijn om projecten van enige omvang te blijven realiseren. Tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring vormen een groot risico in de continuïteit van de activiteiten van Stichting Maanda.
Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de Stichting, uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een rekening courant bij de ING bank te Deventer.

9. Activiteiten
De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door fondsen te werven:

  • Activiteiten zoals; koekjes baken en verkopen tijden Dickens Festijn (een Deventerse jaarlijkse festiviteit).
  • Sponsor geld en donaties van bedrijven.
  • Goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen Stichting Maanda en het Zambiaanse Ministerie van onderwijs.
  • Donaties van vrienden, familie en kennissen.
  • Subsidies en donaties van Gemeente Deventer en andere goede doelen organisaties. Organiseren van een Twitter actie om fondsen te werven.
  • Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de Stichting ook op de lange termijn mede kunnen waarborgen.

Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting is daarmee een van de belangrijkere afgeleiden om de doelen van Stichting Maanda daadwerkelijk te realiseren en de continuïteit van de stichting te waarborgen.

In het Projecten plan is inzicht gegeven in het werk dat de stichting doet inclusief begroting.

10. Bestedingsbeleid
De inkomsten Van Stichting Maanda zijn afkomstig van particulieren, bedrijven, Gemeente Deventer en organisaties voor goede doelen. Stichting Maanda ziet er op toe dat alle inkomsten voor de volle 100% ten goede komen aan de projecten waarvoor ze bestemd zijn.
Hierin zijn alle kosten van administratieve en organisatorische aard inbegrepen; te denken valt aan: postzegels, drukwerk en projectbezoek.
Kosten van vergaderingen, het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen worden door het Bestuur van Stichting Maanda zelf gedragen.

11. Jaarrekening en jaarverslag
Stichting Maanda heeft bewust ervoor gekozen om haar jaarrekening volgens het richtlijnjaarverslaggeving RJ 650 Fondsenwervende Instellingen op te stellen. De reden hiervoor is dat RJ 650 inhoudelijk het beste aansluit op de werkwijze van Stichting Maanda. Maar ook omdat het RJ 650 een uniforme weergave van financiële gegevens door de stichting, de transparantie ten goede komt.

In deze jaarrekening verstrekt Stichting Maanda informatie in het bijzonder gericht op het geven van inzicht met betrekking tot:

1. Welk deel van de baten besteed is aan het goede doel?
2. De vraag of het geld daadwerkelijk besteed wordt aan de bij de werving aangegeven doelen.

Stichting Maanda vindt het van belang dat het publiek er van uit kan gaan dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Met deze openhartige, heldere en transparante verslaggeving tracht de stichting tegemoet te komen aan het maatschappelijke vertrouwen

Stichting Maanda heeft de ANBI status. Hiervoor benodigde stukken zijn beschikbaar. Neem daarvoor contact met ons op.